Okungakho

Mayelana lathi

INhlanganiso eKhuthaza ukuSetshenziswa kweNdimi zeSintu kuMkhono oseZansi kweZwekazi le-Afrika (African Languages Association of Southern Africa) (i-ALASA) yasungulwa ngomnyaka ka1979 njengenhlanganiso engelabandlululo, njalo engadalelwanga ukuthola inzuzo, ngekhomfarensi eyayilawulwa liSebe lokuFundwa kweNdimi zeSintu eYuniversity yaseMzantsi Afrika (i-UNISA).

I-ALASA ilenjongo ezimbili ezimqoka

1. ukukhuthaza, ukuxoxisana lokusebenzisana phakathi kwabaphandi, abafundi lababalisi abafundisa iNdimi leMibhalo yeSintu (African Languages and Literature), njalo

2. ukusiza ukuphakamisa izinga lophando, ukuthuthukisa indimi ezahlukeneyo, ukubhala kanye lokukhulumisana kakuhle kumphakathi okhuluma indimi eziningi, umzekelo, kuzinto eziphathelane lokuhlela ukukhuliswa kwezindimi lokubekwa kwemithetho ephathelane lendimi lezi, imithetho ephathelane lezemfundo, kanye lokusebenzisana lamanye amabhizimusi akhathalele okufanayo.

Umlayezo ovela ku-ALASA mhlaka 29 Nkwenkwezi 2020: Ukudluliselwa phambili kwekhomfarensi yaphakathi kwesikhathi eye-African Languages Association of Southern Africa (ALASA) ka-2020 isiwa ku-2021.

Postponement of the 2020 Interim (ALASA) Conference to 2021

View

Follow the link to NISC’s site for the latest edition

view
ALASA

UKUKHANSELWA KWEKHOMFARENSI YE-ALASA EBIZABANJELWA KUSIFUNDA SEMPUMA KOLONI

Ngesizatho semithetho ebekiweyo evimba ukuba kube lemibuthano elabantu abadlula ikhulu, njengokumenyezelwe nguMongamelo weLizwe, lezaziso ezilolwazi olubanzi zeYunivesithi, kukhuthazwa ukuba amakhomfarensi abezayenziwa phakathi langaphandle kweyunivesithi afuqelwe phambili, ngenxa yalokhu, silusizi ukuthi kumele sikhansile ikhomfarensi yethu yesifunda.

Sifisa ukulibonga ngesikhathi elisithetheyo libhala njalo lithumela indikimba zamaphepha enu.

IJenali eKhuthaza ukuThuthukiswa kweNdimi zeSintu yaseMzansti Afrika (i-South African Journal of African Languages) idindwa kusetshenziswana le-ALASA.

Landela isixhumaniso esikukhasi le-NISC ebulenjini lapho ozathola khona umbhalo omutsha.