sisekelo sombuso

INDLELA ZOKUBA LILUNGA

Kuzakuba lendlela ezilandelayo zokuba lilunga:

(1) Ukuba Lilunga Okujwayelekileyo kuvulekele abantu abaleZiqu ze-Honours kusiyaphezulu. Umuntu ongagcwalisi izindingo lezi engavunyelwa ukuba lilunga ngokunquma kweBhodi yeNhlanganiso iloba iKhomidi Yabaphathi beNhlanganiso ePhezulu. 

(2) Ukuba Lilunga ngokuPhakanyiswa ngeNhlonipho kunikezwa yiBhodi kubantu asebesebenze kakhulu bethuthukisa lolugatsha lwezifudo kunye leNhlanganiso.

(3) Ukuba Lilunga kwamaBhizimusi kuvulekele onke amaBhizimusi. Inhlawulo yama bhizimusi izakuba iphindwe kane kuqathaniswa leyelunga elilodwa. Ibhizimusi nganye lilelungelo lokuthola imibhalo edindwe yaphaphashwa yi-ALASA emithathu ngaphezu kwale etholwa lilunga linye, ma becelile. Imbhalelwano yonke kumele iqondiswe emuntwini onguye omele ibhizimusi. Ibhizimusi nganye elilunga, izavunyelwa ivoti eyodwa.

(4) Ukuba Lilunga okweMpilo yakho yonke kuvulekele bonke abantu abangamalunga e-ALASA ngokujwayelekileyo. Lokhu kwenzeka ngokubhadala inhlawulo yomnyaka ephindwe katshumi lasithupha langasiphi isikhathi.

IBhodi yiyo ezalawula inhlawulo emele ibhadalwe ngamalunga. Ukubhadalwa kwenhlawulo epheleleyo kunika ilunga ngalinye ilungelo lokuthola iJenali, kanye lokuthola eminye imibhalo edindwa iphaphashwe yiNhlanganiso ngentengo ehlisiweyo lapho okuvuma khona.

IBhodi ilakho ukuhoxisa ukuba lilunga komuntu ngesizatho esibambekayo, esifana lokwehluleka ukubhadala inhlawulo kuze kudlulise isikhathi esibekiweyo.

Amalunga ngokuJwayelekileyo, amalunga aPhakanyiswe ngeNhlonipho, abamaBhizimusi kanye lamalunga okweMpilo yonke alakho ukusebenzisa ilungelo lawo lokuvota lakuyiphi na imisebenzi yeNhlanganiso uma ekhona mathupha.

IBHODI

(1) UkuPhathwa kweNhlanganiso kuzakuba sezandleni zeBhodi ebunjwe kugoqela  abalandelayo:

Umgcinisihlalo

Amalunga ayisitshiya galombili akhethiweyo

Amalunga azingcwethi akhethelwe ukupha imibono

wona azamela indima yokufundwa kwendimi lemibhalo ye-Afrika, njalo azakuba ngamalunga eNhlanganiso.

(2) IBhodi izakhethwa emhlanganweni kazulu weNhlanganiso, njalo amalunga azakuba sesikhundleni okweminyaka emibili.

(3) Amalunga aseqeda ithemu yawo ezikhundleni avunyelwe ukukhethwa kakutsha, njalo kuyakhuthazwa ukuba ingxenye yabaqedayo kumele ikhethwe kutsha ukuze kube lokuqhubekela phambili.

(4) Umgcinisihlalo ulelungelo lokubasesikhundleni okwamathemu amabili elandelana, kodwa ulakho ukuzifaka ekhethweni nxa amathemu akhe amabili esedlulile.

(5) Inani elivunyelwayo ukuqala umhlangano weBhodi yingxenye yenani (50%) lamalunga eBhodi ephelele. 

(6) IBhodi izakuba lamandla okunikezela umsebenzi wayo kuKhomidi Yabaphathi beNhlanganiso ePhezulu ekhethwe kumalunga ayo.

(7) IBhodi izakhetha uMsekeli kaMgcinisihlalo, uMabhalani, uMgcinisikhwama, uMhleli oLawulayo kanye loMhleli uqobo, uMsekeli loMxhumanisi phakathi kwamalunga awo kumbe ngaphandle kweBhodi.

(8) IBhodi izakuba lamandla okukhetha izingcwethi ezizakuba ngamalunga

(9) IBhodi ilomlando wokufeza okulandelayo:

(a) Ukubona ukuba injongo zeNhlanganiso ziyafezwa.

(b) Ukuphatha izimali zeNhlanganiso okugoqela ukuvula amaSosayethi (Building Society) okanye ama-akhawunti eBhanga lapho kudingeka, kanye lokugcina amabhuku okusetshenziswa kwezimali, lokwethula imiphumela yokuhlolwa kwama-akhawunti njalo njalo.

(c) Ukulawula izimali ezizabhadalwa zinhlobo ezahlukeneyo zamalunga.

(d) Ukulawula imisebenzi yeNhlanganiso yokudinda lokukhupha imibhalo kanye lokukhetha iQela labaHleli.

(e) Ukukhuthaza ukubunjwa kwengatsha zeNhlanganiso.

(f) Ukulungiselela lokuthatha umlando ngokuqhutshwa kwamakhomfarensi kanye leminye imibuthano iloba yaluphi uhlobo yeNhlanganiso.

(g) Ukuthintana lokusebenzisana lezinye inhlanganiso zemfundo kanye lamabhizimusi alomdla wokuthuthukisa ulimi.

(h) Ukukhetha iloba yiwaphi amakhomidi amancane angabe eqakathekile ekuqhubeni umsebenzi weNhlanganiso.

(i) Ukubumba iloba yiphi imithetho edingakalayo ezaqala ukusebenza ngokushesha ngemva kokubunjwa, kulandelwa izimiso zeSisekelo Sombuso. Imithetho yaloluhlobo izakwethulwa emhlanganweni kazulu loba oqakathekileyo weNhlanganiso (oyabe ubizelwe khonokho) ukuze kuvunywe njalo/okanye kuguqulwe lemithetho.

(10) Isikhalazo, iloba ngesinjani esenziwe kusolwa ilunga leBhodi sizaphenywa ngamanye amalunga eBhodi; uma emva kophenyo amanye amalunga ebona kudingeka ngokushesha, engabumba isiphakamiso azasethula phambi kukazulu emhlanganweni kawonke weNhlanganiso, iloba kubizwe umhlangano oqakathekileyo ngesizatho sokwethula isiphakamiso phambi kwamalunga, ngokunjalo, umhlangano ngemva kokuhlolisisa lesisiphakamiso, uzathatha isinqumo iloba izinqumo mayelana lesikhalazo njengokubona kwabo kufanele.