Vuxirho

Fomo ya u vha vhuraḓo

Vhuraḓo ho vulelwa vhathu vhane vha vha vhoradzipfunzo na matshudeni vho khwaṱhisedzwaho  vha nyambo dza Afurika na muthu muṅwe na muṅwe a ndivho na zwipikwa zwa Tshiimiswa.. Mbadelo dza ṅwaha nga ṅwaha zwa zwino ndi R200.00 kana US$60. Miraḓo yo badelaho i wana khopi ya  nomboro mbili dza SAJAL kha ṅwaha wonowo, na khanḓiso ya mafhungo, na thambo ya Khonferentsi na Semina.

Mvusuludzo yavhuraḓo: vhuraḓo hu vusuludzwa ṅwaha muṅwe na muṅwe. Miraḓo i ḓo wana maṅwalo nḓivhadzo ya u mvusuludzo u bva kha Mufaragwama. Nḓivhadzo heyi i tea u humiselwa kha mufaragwama (zwo ṱumanywaho na  zwidodombedzwa zwa mufaragwama)  na tsheke, tshirumali kana tshiḽipi tsha u diphositha sa vhuṱanzi ha mbadelo , k mbadelo yo fanelaho. Mbadelo dzoṱhe dzi fanela u rumelwa kha ALASA. Mufaragwama u fanela u ḓivhadzwa nga ha u shandukiswa huṅwe na huṅwe ha ḓiresi kana zwiṅwe zwidodombedzwa zwa vhuṋe.

U vha muraḓo: miraḓo ire na dzangalelo i nga ita khumbelo ya u dzhoiana ALASA  nga u ḓadza fomo na u  rumela Mufaragwama kha mojapml@unisa.ac.za

Fomo ya Vuxirho

Xikombelo xa ALASA xa 2022

Kuma fomo ya hina ya xikombelo

Vona